Historie

Historie

Historie

In 1971 startte een studieclub bestaande uit 17 akkerbouwers, allen uit de omgeving Slochteren, met de vraag: Hoe kunnen we de machines en arbeidskrachten effectiever en intensiever inzetten? Het antwoord op deze vraag leidde uiteindelijk tot het ontstaan van Machine-ring De Woldstreek.

Onderstaand fragment komt uit 25 jaar Machine-ring “De Woldstreek” 1973-1998 geschreven door J.Koning, voormalig bedrijfsvoorlichter.

Om U een overzicht te geven omtrent het ontstaan van de Machine-ring moet ik terug naar 1971. Startend in een voor mij nieuw gebied, het oostelijk gedeelte van de gemeente Slochteren, had ik voor deze streek mooi de gelegenheid om met iets anders te beginnen dan het normale voorlichtingswerk. Hetgeen resulteerde in de opdracht om te starten met een bedrijfseconomische studieclub. Dit viel samen met de uitvoering van ruilverkaveling “Slochteren”, welke grote veranderingen voor de individuele bedrijven met zich mee zouden brengen.

De belangstelling voor deze studieclub was meer dan voldoende en op 4 februari 1971 konden we starten met een 17-tal deelnemers, allen akkerbouwers. Er werden gegevens verzameld van het gehele bedrijf zoals: Bouwplan,Bemestingsplan, Opbrengsten, Bedrijfsgrootte, Machinepark en beschikbare arbeid.
Deze gegevens werden verwerkt door het consulentschap akkerbouw en na verloop van tijd werden alle gegevens met elkaar vergeleken, waaruit conclusies getrokken konden worden. De resultaten waren zeer overtuigend. We zagen uit de gegevens:

 • een arbeidsoverschot
 • een overcapaciteit aan machines
 • een eenzijdig bouwplan

De vraag was “Hoe kunnen we nu de machines en arbeidskrachten effectiever en intensiever inzetten?”. De volgende gegevens waren hierbij dan ook zeer belangrijk:

 • De capaciteit van de machines zouden nog steeds maar groter worden
 • De onderhoudskosten zouden stijgen
 • De arbeid is moeilijk deelbaar, m.a.w. er is behoefte aan flexibele arbeid.

Met deze gedachten ging de studieclub aan het werk. Meerdere gesprekken vonden plaats. Vele gedachten werden gelanceerd. Iedereen deed zijn bijdrage. Er werden gesprekken gevoerd met bestuur en bedrijfsleiding van de Machine-ring in de Noordoostpolder en met Machine-ringen in Duitsland (Ost Friesland en Ammerlanderland)

Uit deze gesprekken bleek duidelijk dat een Machine-ring de oplossing van de vraag kon zijn. Er volgde een gesprek met het bestuur van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Slochteren. Dit bestuur werd bereid gevonden om de Machine-ring op te richten en gaf een startgeld van f 500,-
De oprichting vond plaats op 20 december 1973 in Boei 12 te Steendam, onder de naam Machine-ring “De Woldstreek” i.o. Het voorlopige bestuur werd als volgt samengesteld:

 • J.A. Hagenou, voorzitter, Slochteren
 • J.H. Klimp, secretaris, Siddeburen
 • K.B. Vink, penningmeester, Schildwolde
 • J.H. Smit, lid, Tjuchem
 • L. Meijer, lid, Slochteren
 • J. Doornbos, adviserend lid, Zuidhorn
 • J. Koning, adviserend lid, Hellum

Er werd lang nagedacht over de te kiezen juridische vormgeving van de nieuwe club. Daar de Machine-ring geen machines bezit, maar alleen maar bemiddelt tussen de leden tegen door de algemene vergadering vastgestelde tarieven, werd besloten die verenigingsvorm te kiezen welke de grootst mogelijke vrijheid garandeert met minimale risico’s. De coöperatievorm werd bewust met angst gemeden, daar de ervaringen met de strokartonfabrieken nog vers in het geheugen lagen. Toen uiteindelijk de notaris zijn goedkeuring gaf aan de statuten en het huishoudelijk regelement, was het bestaan van de Machine-ring een feit en konden bestuur en adviseurs met hun werk beginnen. Als coördinator/werkverdeler zou de heer H.J. Jansema te Siddeburen het aanspreekpunt zijn.
Er werden veel informatieavonden belegd in Harkstede, Slochteren en Siddeburen, hetgeen niet wilde zeggen dat collega’s uit andere gebieden niet welkom waren. Dat de belangstelling overweldigend zou worden had niemand durven te voorspellen. Het hele projekt werd uitstekend begeleid door het consulentschap voor de akkerbouw te Groningen, alsmede door de landbouworganisaties.

Nu kunnen we zeggen dat de Machine-ring zijn bestaansrecht duidelijk heeft bewezen. Arbeid en machines werden beter verdeeld tot voldoening van de leden, waarbij de arbeidsvreugde en het inkomen zeer welkom waren.Wij rekenen en vertrouwen erop dat de Machine-ring tot in lengte van jaren zijn werk mag blijven doen tot volle tevredenheid van de leden en begunstigers.

Hellum,
J. Koning
Oud-Bedrijfsvoorlichter